Titel

- Volledige afschaffing van de basisdienstenbelasting én verdere verlaging van de personenbelasting


- Verdere afbouw van de schuldgraad


- Doordacht investeren en aankopen


- Optimaal zoeken naar subsidies op provinciaal, Vlaams en Europees niveau


- Aanstellen van een subsidieambtenaar

Titel

- Oprichting van dorpsraden

Wij vinden inspraak van de burger belangrijk


- Financiële en logistieke ondersteuning van evenementen in alle deelgemeenten


- Blijvend zorgen voor een goed en verzorgd openbaar domein en het behoud van het groene karakter in onze deelgemeenten


- Het behoud van de basisscholen in onze deelgemeenten


- Gegarandeerd openbaar vervoer van en naar de deelgemeenten


- Gemeenschapszaal voor Beverst

Titel

- Zone 30-regeling aan elke school en aan lokalen van jeugdverenigingen of sportclubs


- Veilige fietspaden doorheen heel Bilzen


- Een aangepaste, afremmende weginfrastructuur waar nodig


- Meer controles op zwerfvuil en sluikstorten en hoge GAS-boetes voor wie ons leefmilieu schaadt


- Harde aanpak van drugs en criminaliteit


- Meer camera's op invalswegen, meer patrouilles en meer controles op drugs


Titel

- Een nieuw ziekenhuis


- Een nieuwe brandweerkazerne


- Het behoud van de ambulancedienst in Bilzen


- Meer serviceflats, ook in de deelgemeenten, en meer assistentiewoningen


Titel

- Het actief blijven aantrekken van kleine en grote bedrijven en voorzien in voldoende ruimte hiervoor


- Stimuleren van het ondernemerschap bij jongeren door het oprichten van een business-community voor start-ups op de site van het oude ziekenhuis


- Middenstandsactiviteiten blijven ondersteunen, zowel logistiek als financieel


Titel

- Een doordacht woonbeleid en ruimtelijke planning


- Betaalbare bouwgronden voor jonge gezinnen


- Bouwen van starterswoningen voor jonge mensen en alleenstaanden

Titel

- Meer en betaalbare kinderopvang, voor de allerkleinsten en voor de schoolgaande kindjes voor en na school én in de vakantieperiodes. En dit in alle deelgemeenten


- Een kwalitatief aanbod aan naschoolse activiteiten in samenwerking met lokale partners en opvang om de combinatie werk/school/hobby's te verlichten bij de ouders


- Een hogere premie voor onthaalouders en het uitwerken van een uitgebreid kinderopvangbeleid

Titel

- Blijven beschermen van ons groen domein, behoud van bos-en natuurgebieden


- Meer elektrische stadsvoertuigen, zonnepanelen op alle stedelijke gebouwen, meer laadpalen voor elektrische voertuigen, ook in de deelgemeenten


- Een nieuw containerpark


- Acties rond het correct sorteren van afval


- Organiseren van 'duurzaamheidslessen' in de Bilzerse scholen om onze jeugd bewust te maken

Titel

- Strategisch citymarketingplan om de uitstraling van onze stad nog te vergroten


- Permanent aantrekken van nieuwe winkels en horecazaken


- Organisatie van evenementen, het hele jaar door, voor jong en oud, die voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mindermobielen


- Een sterk toeristisch beleid en de link met Alden Biesen vergroten


- Behoud van ons gratis parkeerbeleid


- Beter onderhoud van de site De Kimpel en de Katteberg

Titel

- Onmiddellijke invoering van een betere financiële ondersteuning aan alle verenigingen


- Onmiddellijke invoering van een verlaging van de zaalprijzen voor alle Bilzerse verenigingen


- Organiseren van info-avonden om de Bilzerse verenigingen op de hoogte te houden van de (nieuwe) wetgeving (GDPR, boekhouding, vzw's)


- Duurzame investeringen voor de infrastructuur van jeugdlokalen


- Bilzen heeft een sterk verenigingsleven en dat willen wij behouden

Titel

- Inzetten op de digitalisering van alle documenten


- Hotspots voor WiFi in alle deelgemeenten


- Verdere uitbouw van een e-loket met bereikbaarheid ook na de kantooruren


- Uitbreiding van de openingsuren van bibliotheek en zwembad

Titel

- Aanpakken van kansarmoede en de digitale kloof

Kansarmen moeten hun rechten op ondersteuning kennen en toegang hebben tot het vrijetijdsaanbod en verenigingsleven


- Verdere ondersteuning van Huis van het Kind


- Verder uitbouwen van de Bilzerse Vrijwilligers Centrale


- Verder uitwerken van het Charter van de Kansrijke School