OVERZICHT
03.12.2021

GUIDO ZORGT VOOR MEER BILZERSE RIOLERINGEN EN VOOR EEN BETERE KWALITEIT

-

Bilzen kent een rioleringsgraad van 97% en is daarmee de beste leerling van de klas. In 2022 staan er heel wat bijkomende projecten op de planning om de kwaliteit van de bestaande rioleringen nog meer te verhogen. De exacte timing van de werken is afhankelijk van verschillende factoren, maar inwoners worden telkens minstens één maand op voorhand uitgenodigd voor een informatievergadering.

Door de geplande werken en de aanleg van gescheiden riolering zorgen we ervoor dat de lozing niet langer gebeurt in waterlopen. Dat verbetert de kwaliteit van het water en zorgt ervoor dat minder regenwater richting waterzuivering loopt. Inwoners staan zelf in voor de afkoppeling van hun private rioleringen, maar de stad zal hen ondersteunen door het ter beschikking stellen van een afkoppelingsdeskundige, het bekostigen van de eerste keuring en het voorzien van subsidies.

Op Rooi komt er een volledig gescheiden rioleringsstelsel met twee bufferbekkens waarvan de belangrijkste in de Hoogbrugstraat. Er komen ook erosiebekken en grachten om de buurt te beschermen tegen afstromend water uit hoger gelegen landbouwzones. Dit gaat enorm helpen om wateroverlast tegen te gaan.

Ook de weg wordt opnieuw aangelegd, met aandacht voor groene bermen, parkeerplaatsen en asverschuivingen om een snelheidsremmend effect te creëren. Daarnaast komt er een nieuwe waterleiding en worden de bovengrondse kabels ondergronds gebracht. Tegelijk wordt de oude Rooierbeek opgewaardeerd en waar mogelijk als open beek ingericht.

De omgevingsvergunning werd aangevraagd en het openbaar onderzoek is ondertussen afgesloten. Momenteel is de aankoop van gronden en het vestigen van erfdienstbaarheden, rechten van doorgang en tijdelijke werkzones lopende. De werken zullen in het voorjaar 2022 van start gaan.

Arcadis Belgium nv werd door de gemeenteraad aangesteld als studiebureau en het aanbestedingsdossier ligt voor ter goedkeuring. De opdracht wordt geraamd op 2.132.350 euro incl. btw, waarvan 1.226.780 incl. btw ten laste van de stad

Ook Broekem, de Kampveldweg en de Spoorstraat worden vanaf het voorjaar voorzien van een nieuwe wegenis en gescheiden riolering. Vlak langs de Demer op Broekem zal er een bufferbekken voorzien worden voor een vertraagde afvoer naar de waterloop.

De werken verlopen in verschillende fases, met extra aandacht voor vergroening en zwakke weggebruikers. Langs Broekem komen er deels fietspaden en deels voetpaden en zowel de Kampveldweg als de Spoorstraat worden ingericht als fietsstraat. In een afzonderlijke fase worden er langs de Spurkerweg verhoogde fietspaden aangelegd, aansluitend op de recent aangelegde richting Munsterbeekweg.

Het bestek ligt voor ter goedkeuring aan de gemeenteraad. De opdracht wordt geraamd op 4.746.850 euro incl. btw. Daarvan is 2.759.792 euro incl. btw ten laste van de stad, de overige som wordt gesubsidieerd via de Vlaamse overheid. Geotec bvba werd aangesteld als studiebureau

Ook het bestek voor de herinrichting van Meershoven, de Spelverstraat, Brabantsestraat, Pijpenhof en Pijpenpoort ligt vanavond voor ter goedkeuring. Op Meershoven, de Spelverstraat en de Brabantsestraat komt er een gescheiden riolering.

Enerzijds wordt er een buffervolume voorzien in de rioleringsbuizen op de Spelverstraat, anderzijds komt er een buffergracht langs de Brabantsestraat. Bij de weginrichting wordt maximaal rekening gehouden met de zwakke weggebruiker, door telkens brede voetgangers- en fietszones te voorzien waar mogelijk. Op Pijpenpoort plaatsen we een bijkomende bushalte, zodat reizigers een veilige wachtplaats hebben.

Sweco Belgium werd aangesteld als studiebureau. De uiteindelijke werken zijn geraamd op 2.093.362 euro incl. btw, waarvan 818.626 euro gesubsidieerd. De uitvoering is voorzien voor 2022.